Jaarvergadering 17 mei.

Geacht lid van HBS Wilhelmina,
 
Zoals eerder aangekondigd, zal dinsdag 17 mei aanstaande onze jaarvergadering zijn. De aanvang is om 20:15u, zodat onze jeugd nog kan trainen vooraf.
Mocht je hier niet bij aanwezig kunnen zijn, gelieve zich af te melden.
 
 
Een sportieve groet,

Luc van de Loo
Secretaris
1179 HBS Wilhelmina Ospel

________________________________________________________________________________________________________________________

Brf 22.13                                                                        10 mei 2022
 
Aan de leden van HBS Wilhelmina.
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering tevens jaarvergadering.
Deze wordt gehouden op dinsdag 17 mei. Aanvang 20.15 u
 
      Agenda
 
 1. Opening
 2. Notulen Jaarvergadering 19 november 2021. Zie bijgevoegd verslag
 3. Jaarverslag over 2021. Zie bij gevoegd verslag
 4. Financieel verslag over 2021. Wordt tijdens de vergadering uitgereikt/ gepresenteerd
 5. Kascontrole 2021
 6. Benoeming kascontrolecommissie 2022.
 
 1. Huldiging Kampioenen
 2. Mededelingen bestuur
        Volgen online training mbt “verantwoord alcohol schenken”
        Status aanbouw en overkapping RKSVO
        Werkzaamheden clubgebouw
 1. Mededelingen activiteitencommissie
                   Jeugdkamp
         Reunie
 
 1. Bestuursverkiezing.
                   Aftredend en herkiesbaar: Tim Vaes en Riny Vaes
In 2023, zullen zowel Harrie de Wit en Anton Hermans aftreden, zij hebben te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn.
Leden welke eventueel ons bestuur zouden willen versterken, zijn altijd gewenst. Zij kunnen en mogen zich melden bij een van de bestuursleden.
                 
 1. Voortgang schietwedstrijden/trainingsavond.
Doorgeven wedstrijduitslagen
Vriendschappelijke wedstrijden
 
 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Notulen van de Jaarvergadering gehouden op vrijdag 19 november 2021
 
 
1. Opening.
 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • De jaarvergadering is normaal veel eerder, maar door het corona virus is dit nu pas.
 • We hebben nu goedkeuring vanuit de Gemeente om de vergadering door te laten gaan. Dit is belangrijk om het jaar af te kunnen sluiten.
 • Ook Marianne de tolk van Werner en Ruud is aanwezig.
 • Afgemeld zijn:
Eloy Bruekers, Eric de Wit, Miriam v.d. Loo, Johan de Wit, Jack Winkelmolen, , Jeroen van Lierop, Bèr de Wit, Pierre Kessels, Lesley Delsing, Thorben Delsing, Lies van Heugten, Martijn Geuns, Mart van Thuyl, Hans van Bussel, Hans Westerveen, Harrie de Wit, Griet de Wit, Toos van Gog, Pierre Kessels, Jack Winkelmolen, Michel Hekers.
 • Aanwezig waren 20 (excl. het bestuur) leden. En nog 1 tolk.
 
2. De notulen jaarvergadering 4 september 2020 Zie bijgevoegd verslag.
 • Is per mail of post rondgestuurd.
 • Verder zijn er geen verdere op- of aanmerkingen.
 
3. Jaarverslag over 2020. Zie bijgevoegd verslag.
 • Het is rondgestuurd per mail of brief. Iedereen heeft deze ontvangen en door kunnen lezen.
 • Ruud geeft aan dat het mooi per maand is beschreven. Complimenten hiervoor.
 
4. Financieel verslag 2020. Zie bijgevoegd verslag.
 • Werner deelt de stukken uit.
 • Harrie Hermans vraagt op de balans dat de jaartallen 2019 en 2018 staan. Dit klopt niet. Werner zal dit aan Nic Brinkmans terugkoppelen.
 • Als er nog meer vragen zijn dan kunnen deze in de bestuurskamer door Werner worden beantwoord.
 
 Kascontrole 2020
 • Ruud heeft met Martien de Kascontrole gedaan en het zag er allemaal uitstekend uit. Een opmerking is er wel om de missende bonnen die handmatig worden bijgemaakt door een 2de bestuurslid te laten ondertekenen om Werner te beschermen.
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 2020
 • Ruud Westerveen is aftredend en hiervoor vragen we een kandidaat.
 • Harrie Hermans wil dit doen. Hij is bij deze de nieuwe controleur en zal volgende keer samen met Martien van Cranenbroek de kascontrole doen.
 
6. Huldiging kampioenen.
De voorzitter meldt dat de vergoeding voor de kampioenen niet meer wordt gegeven. Ronnie geeft aan dat de schutters wel persoonlijk € 50,- kunnen afhalen. Het bestuur is hier niet van op de hoogte gesteld door de Gemeente.
Van afgelopen seizoen zijn hiervan podiumplaatsen:
 
Prijswinnaars seizoen 2020:
 • Anke Vaes (kampioen recurve klasse 5)
 • Lesley Delsing (Longbow klasse 1)
 
7. Mededelingen bestuur.
 • De Activiteitencommissie heeft goed werk verricht voor het jubileum weekend.
Tim heeft een mooie vitrine gemaakt voor de koninklijke erepenning die wij hebben mogen ontvangen. Applaus volgt.
De voorzitter is zelf niet bij de wedstrijd en feestavond geweest. Wel is hij aanwezig geweest om zijn jubileum speld te mogen ontvangen. Maar heeft te horen gekregen dat het een mooi feest was. Het jubileum is voor herhaling vatbaar!
 • De consumptieprijs gaat naar € 1,70 per 1 januari.
De contributie gaat per 1 januari naar€ 75,- voor de NHB leden. € 25,- jeugd, €40,- als ze ook lid zijn van de NHB € 50,- voor leden die geen NHB lid zijn.
Thijs van de Loo vraagt of de kilometerprijs ook geïndexeerd gaat worden. Deze staat nu op € 0,20. Hier komen we met het bestuur op terug.
 • Er zal een eigen bijdrage voor niet lid zijnde kinderen bij Jaarfeest worden gevraagd.
Het voorstel is nu als volgt dat kinderen tot 12 jaar € 5,- en kinderen van 12 t/m 16 betalen € 10,-. Voor degene die geen lid zijn bij Jaarfeest
 • Er is een pinautomaat aangeschaft. De beheerder heeft het liefst dat er gepind wordt om veel contant geld te voorkomen.
 • Status aanbouw. Dit wordt na het voorjaar doorgeschoven i.v.m. corona.
 • De clubfoto is helaas niet gelukt. Deze zal in het voorjaar een keer opnieuw moeten worden gemaakt.
 
8. Mededelingen activiteitencommissie.
 • Tim geeft aan dat er een aantal activiteiten worden georganiseerd. De volgende ronde van het koppelmunt toernooi wordt binnenkort gehouden. Wat meer opkomst zou fijn zijn.
 • Het Kerstschieten zal worden gehouden op 17 december. Nu niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de volwassenen
 • Het jubileumtoernooi zal gehouden worden op 18-19 december. Hiervoor hebben we ook nog vrijwilligers nodig. Deze zullen t.z.t. worden gevraagd.
 • Het 50+ 50- toernooi zal worden gehouden 4 januari. Echter kan door maatregelen dit toch nog lastig worden.
 • Harrie Hermans vraagt of de reünie nog op de planning staat. Tim geeft aan dat dit wel voor komend jaar in de planning zit, maar zal niet meer aan het jubileum gekoppeld zijn.
 
9. Bestuursverkiezing
 • Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden, niemand heeft zich aangemeld.
 • Aftredend en wel herkiesbaar: Werner Bloemers en Luc van de Loo.
 • De voorzitter vraagt of hiervoor gestemd moet worden.
Applaus volgt
 
In de komende jaren zijn er bestuursleden welke aftredend zijn en niet herkiesbaar.
Leden welke eventueel ons bestuur zouden willen versterken, zijn altijd gewenst. Zij                        kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.
 
 • Hierbij zijn Werner en Luc aangesteld als bestuurslid.
 • Als men geïnteresseerd is kan er mee gekeken worden wat dit inhoudt.
 
10. Voortgang schietwedstrijden / trainingsavond
 • Tim geeft aan dat de competitie bezig is. Hiervoor is er wel een wijziging in de indoor competitie. De 7de gaat door, maar de 8ste niet meer. Deze laatste kan wel als inhaalwedstrijd worden beschouwd.
 • Bij de bondswedstrijden graag ook afmelden op het bord omdat wij anders niet weten of ze zich nog willen opgeven of niet.
 • Morgen vindt het diplomaschieten plaats. Hier schieten 2 leden mee.
 • Zondag is de NHB beker, het eerste 4tal schiet mee.
 • Het Mussehooktoernooi is uitgesteld.
 • De wedstrijd in Heel wordt definitief geschrapt.
 • Doorgeven wedstrijduitslagen aan de wedstrijdsecretaris.
 • Martien van Cranenbroek vraagt of er ooit nog een excel uitdraai met de uitslagen van de gehele competitie. Dit is met het nieuwe score programma is dit veranderd. Zelf kan men inloggen op mijnhandboog.nl om alle scores te bekijken.
 • Voor het doorgeven van de scores Ruud vraagt of dit nu anders is dan eerder. Tim geeft aan dat dit vooral voor de wedstrijden buiten de competitie is. Ook andere disciplines waar men zich zelf inschrijft.
 
11. Rondvraag
 • Ronnie vraagt of we dit jaar nog het koningschieten gaan organiseren. Dit kunnen we helaas dit jaar niet meer organiseren. In de zomer was dit ook niet mogelijk.
 • Thijs van de Loo geeft aan dat er de laatste tijd veel aan de schermen mankeert. De voorzitter geeft aan dat hier onderdelen voor in bestelling zijn en dat er aan gewerkt wordt.
 
11. Sluiting.
 • De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
 
19 november 2021
 
Voorzitter,                                           Secretaris,
 
Harrie de Wit                                       Luc van de Loo

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarverslag HBS Wilhelmina over 2021
 
We kijken nu met zijn allen even terug naar het afgelopen jaar.
 
We hadden enkele jubilarissen in ons midden, te weten;
Harrie de Wit, Anton Hermans en Werner Bloemers.
 
Ze waren op 1 januari 2021 25 jaar lid van HBS Wilhelmina.
 
Joseph Jonkers viert zijn 40-jarig jubileum.
 
Allen nogmaals Proficiat!
 
Op 31 december 2020 telde HBS Wilhelmina 103 leden, waarvan 39 leden stonden ingeschreven bij de NHB.
De verdeling per leeftijd was:
<13 jaar               1 aspirant
13-18 jaar           10 junioren
18-50 jaar           35 senioren
>50 jaar               41 veteranen   
 
In het bestuur zaten op 31 december 2021:
Harrie de Wit                    Voorzitter
Luc van de Loo                  Secretaris
Werner Bloemers            Penningmeester
Giel Hekers                        Beheerder
Anton Hermans                Notulist, IT beheerder
Tim Vaes                             Coördinator 25m1p & Indoor
Riny Vaes                            Coördinator Outdoor
 
 
Januari
 
Helaas heerste er nog steeds het Covid-19 virus en de daarbij behorende maatregelen dat we onze sport niet konden beoefenen. Ook voor het eerst geen Jaarfeest, dit ook vanwege de maatregelen. Alle binnensportlocaties dienden gesloten te blijven tot begin mei.
 
We maken dan ook even een sprong in de tijd….
 
Mei
 
Eind april kwam er groen licht voor de buitensportende jeugd, laat nu net ons het weer niet gunstig gezind te zijn, waardoor het buitenschieten op onze baan bij de voetbalclub nog niet mogelijk was. Begin mei mocht ons lokaal weer open en gloorde er weer zonlicht aan het einde van de coronatunnel. Onze jeugd ging op vrijdagavond buitenschieten. In het lokaal kwam het handboogschieten en sociaal leven ook mondjesmaat weer op gang. Wel dienden we ons nog te confirmeren aan de triage bij binnenkomst en een maximaal aantal leden in het lokaal.
 
 
 
Juni
 
De zon begon meer en meer te schijnen, letterlijk en figuurlijk. Het “oude normaal” kwam langzaam weer terug. Voor onze leden was het nog lastig het lokaal te vinden, of dit met de zin om weer te schieten te maken had of met feit dat we in algemene zin weer meer vrijheden kregen, waardoor handboogschieten voor veel toch geen grote prioriteit heeft… Niemand zal het ooit weten. Doordat bij menig schutter het stof nog op het koffer of zelfs op de boog zat en er nauwelijks mogelijkheid was geweest om te trainen, werd ook dit jaar het Koningschieten niet verschoten.
Helaas was er minder goed nieuws deze maand. Ons lid Jack Meevis verloor een oneerlijke strijd tegen een ziekte waar hij al jaren mee te kampen had. Jack was een graag gezien lid van onze vereniging en stond, indien het zijn drukke werkleven niet in de weg stond, graag klaar om de vereniging te helpen waar mogelijk.
 
 
Juli
 
In juli eindelijk weer een eigen onderlinge activiteit. De Clout wedstrijd met aansluitende BBQ. Nadat er last minute nog een andere locatie gevonden moest worden door onze activiteitencommissie was ook deze dag een succes.
 
Augustus
 
Augustus staat sinds jaar en dag in het teken van ons eigen Thuisblijverstoernooi. Ook dit jaar was dit weer goed op gezet met een gezellig opkomst.
 
September
 
Eindelijk september..            Het handboogseizoen begint weer..        
Laatste weekend basisschoolvakantie, menigeen weet al wat er op de agenda staat, het Jeugdkamp. Dit werd als vanouds georganiseerd voor de gehele jeugd van onze regio over het gehele weekend. De kamplocatie riep bij menig volwassene nog oude herinneringen op, namelijk “De Spar” te Haelen.
Niet alleen het jeugdkamp kon in haar volledigheid doorgaan, ook de start van het handboogseizoen trapte af en het weekend waar velen naar uit hadden gekeken, ons jubileumfeest.
Helaas namen de coronabesmettingen weer toe waardoor er toch nog enkele beperkte maatregelen van kracht waren, maar dit mocht uiteindelijk de pret niet drukken. Het jubileumweekend kon hierdoor niet de indeling en uitvoering krijgen waar de jubileumcommissie op gehoopt en naartoe geleefd had, maar desalniettemin was het een weekend om niet snel meer te vergeten.
De vrijdagavond stond in teken van de felicitaties van een ieder binnen en buiten onze vereniging welke ons een warm hart toe draagt. Met als hoogtepunt “de Koninklijke Erepenning” welke we uit handen van onze burgemeester overhandigd kregen.
De zaterdag stond in teken als ons eigen jaarfeest in jubileumstijl, met overdag een wedstrijd, met aansluitend een heerlijk diner. Na het diner was het tijd om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten en mooie en gezellige feestavond te hebben.
Ook was er deze maand nog sportief succes. Joseph Jonkers werd 3e op het NK Veld, waar Hans van Hout met de nationale titel aan de haal ging. Ad Liebregts behaalde een 1e plaats op het Rayonkampioenschap Veld.
Schutters nogmaals van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
 
 
 
 
Oktober
 
De competitie begint op stoom te geraken en ook de idieeënbus van onze activiteitencommissie draait op volle toeren. Een vereniging zonder leden heeft geen bestaan en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zo werd er druk geflyerd en besloten om in de herfstvakantie diverse inloopmomenten te organiseren, waarbij de jeugd uit onze gemeente en naaste gemeentes kennis konden maken met onze sport. Het ene moment werd drukker bezocht als het andere, maar het resultaat van deze inspanning mag er wel degelijk wezen. Er is weer mooie leuke groep jeugdigen aan het schieten op onze trainingsavonden, waardoor er weer wat reuring is in ons lokaal vanaf 19:00u.
 
November
 
Het diplomaschieten voor de jeugd wordt nog regionaal georganiseerd in ons eigen lokaal, waarbij jeugd tot 17 jaar hun diploma uitgereikt krijgt. Ook wordt de eerste ronde van de NHB-beker verschoten op de banen van HBV Ontspanning Tungelroy waarbij ons viertal een mooie 5e plaats heeft behaald. Eind november nemen de coronabesmettingen in den landen weer toe, waardoor besloten wordt om de competitiewedstrijden binnen de eigen verenigingen te verschieten.
 
December
 
Halverwege december worden de mogelijkheden om te schieten nog verder beperkt, met uiteindelijk het resultaat dat we ons lokaal om 17:00u moesten gaan sluiten. Trainingen en wedstrijden werden geannuleerd of stopgezet. Voor onze, inmiddels zeer fanatieke, jeugd werd een tijdelijk ander trainingsmoment gekozen op de dinsdagmiddag direct na school. Natuurlijk is een dankwoord naar de flexibiliteit van onze trainers, hier wel op zijn/ haar plaats. Waardoor onze jeugd wel lekker kon door blijven gaan met schieten. Trainers nogmaals dank voor het meedenken en meewerken.
 
Uiteindelijk doofde het jaar zich als een kaars. Een jaar waarin we met verdriet en vreugde hadden te maken, laten we hopen dat het verlies in 2022 alleen op sportief vlak ervaren wordt.
 
 
 
 
 
Luc van de Loo
Secretaris
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten 2021
 1. Bondswedstrijden
 2. Indoor wedstrijden
 3. Jaarvergadering
 4. Vriendschapstoernooi
 5. Veldwedstrijden
 6. Jeugdkamp
 7. Ledenvergadering met huldiging kampioenen
 8. Wedstrijden Veteranen en Vrijetijdschutters
 9. 3D wedstrijden
 10. Clout schieten met barbecue
 11. Thuisblijverstoernooi
 12. Diploma schieten
 13. Wedstrijd NHB beker
 14. Kienen i.s.m. Het Hukske
 15. Deelname NK Veld
 16. Deelname NK outdoor jeugd
 17. Jeugd-FITA’s
 18. Fietstocht
 19. Back-to-the-doel wedstrijden
 20. Koppel-munt competitie
 21. Receptie 125-jarig jubileum
 22. Feestavond 125-jarig jubileum
 
 
Podiumplaatsen 2021
 • Bondswedstrijden 25m1p:
Wegens Covid-19 is het seizoen 2020-2021 niet uitgeschoten
 
 • Indoorwedstrijden:
Regiocompetitie seizoen 2020-2021:
Anke Vaes                          Recurve klasse 5                              1e plaats
Lesley Delsing                   Longbow Klasse 1                            1e plaats
 
 • Veldwedstrijden:
Hans van Hout                  NK Veld                                                               1e plaats
Joseph Jonkers                 NK Veld                                                               3e plaats
Ad Liebregts                      LK Veld                                                1e plaats
 
 • Koningschieten:
Wegens Covid-19 geen Koningsschieten.